Home arrow Zápis ťažného zariadenia
Ťažné zariadenia
Ťažné zariadenia
Dopyty o montáž
Zápis ťažného zariadenia
Main Menu
Home
LPG montáž
CNG montáž
Ťažné zariadenia
Doplnky do auta
Inzeráty
Prihlásenie
Komunita
Kontakt
Reklama
Zápis ťažného zariadenia Tlač
Obvodný úrad dopravy vykonáva zápis spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii v nasledovných prípadoch:
pri vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike - tzv. dodatočná montáž spájacieho zariadenia na vozidlo,
pri jednotlivo vyrobenom vozidle (§ 14 zákona č. 725/2004 Z. z),
pri jednotlivo dovezenom vozidle (§ 16, § 16a a § 16b zákona č. 725/2004 Z. z.,
pri opätovnom schválení vozidla na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách (§ 16d zákona č. 725/2004 Z. z.),
pri prestavbe vozidla (§ 18 až 20 zákona č. 725/2004 Z. z.).

Orgán Policajného zboru (Dopravný Inšpektorát) vykonáva zápis spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii v nasledovných prípadoch:
pri novom vozidle, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, pri jednotlivo dovezenom vozidle, ktorému obvodný úrad dopravy už vydal osvedčenie a vozidlo ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Postup pri zápise spájacieho zriadenia - dodatočná montáž nového spájacieho zariadenia

Žiadateľ predloží na miestne príslušný obvodný úrad dopravy:
žiadosť prevádzkovateľa vozidla o zápis spájacieho zariadenia,
potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia,
dokladu o schválení spájacieho zariadenia,
osvedčenie o evidencii časti II; v prípade, ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané predloží sa osvedčenie o evidencii časť I,
kolok vo výške 6,- EUR.

Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia vydáva montážna organizácia, ktorá vykonala montáž spájacieho zariadenia. V potvrdení o montáži spájacieho zariadenia musí byť jednoznačne určené, na ktoré vozidlo sa spájacie zariadenie namontovalo (druh vozidla, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, identifikačné číslo vozidla VIN, evidenčné číslo vozidla) a údaje o spájacom zariadení (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a hmotnosť v bode spojenia).

Doklad o schválení spájacieho zariadenia - z tohto dokladu musí byť vždy zrejmé o aké spájacie zariadenie ide (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia). Ak je vydaný v inom jazyku nevyžaduje sa jeho preklad.

Spájacie zariadenie musí byť vybavené typovým štítkom, pokiaľ ho nemá, zápis spájacieho zariadenia sa nevykoná.

Obvodný úrad dopravy skontroluje, či spájacie zariadenie je vybavené typovým štítkom, a to buď pristavením vozidla alebo predložením fotografií (fotografia štítku spájacieho zariadenia, fotografia spájacieho zariadenia, fotografia časti vozidla, tak aby bolo viditeľné aj evidenčné číslo vozidla), podľa toho, ako sa rozhodne žiadateľ.

Obvodný úrad dopravy pri zápise spájacieho zariadenia vydá nové papierové osvedčenie o evidencii časť II.

Následne musíte vykonanú zmenu v dokladoch nahlásiť na dopravnom inšpektoráte.

Pri zápise spájacieho zariadenia je potrebné predložiť:
vyplnenú žiadosť o zmenu,
osvedčenie o evidencii časť II vystavené obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, v ktorom je už zapísané spájacie zariadenie,
platný doklad totožnosti,
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
kolok 6,- EUR


Zdroj : http://www.stkzvolen.sk